NEW WORK FOR GOLDBERG VARIATIONS in rehearsal by Marina Levitskaya